Pàgina de Facebook de la Societat Musical d'Algemesí Canal de YouTube de la Societat Musical d'Algemesí Pàgina de Twitter de la Societat Musical d'Algemesí Pàgina de Google+ de la Societat Musical d'Algemesí

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO


 

 Descarrega el Text Explicatiu (Valencià) / Descarga el Texto Explicativo (Castellano)

Estimada família:

Les característiques especials que acompanyen l’inici del present curs com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, ha determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública al costat de la d’Educació, Cultura i Esport, hagen establert un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat educativa en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

  • Notificar les causes d’absència de l’alumne o alumna per motius de salut a la persona tutora del l’alumne o alumna en el centre escolar.
  • Verificar diàriament l’estat de salut en el domicili, abans que l’alumne o alumna acudisca al centre educatiu i comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 ºC (sense presa d’antipirètics) ni una altra simptomatologia que poguera estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…) Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les alumnes no acudisquen al centre educatiu.
  • En cas d’existir símptomes compatibles, els/les alumnes no assistiran al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre d’atenció primària (figura en la targeta SIP). L’equip que faça el seguiment, segons l’edat de l’alumne o alumna, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
  • Tampoc hauran d’acudir al centre educatiu en cas de trobar-se en situació de quarentena per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, fins que li siga indicat pel seu pediatre o metge/a de família.
  • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com poden ser malalties cròniques d’elevada complexitat que puguen veure’s agreujades per SARS-Cov-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric, les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre docent.

Rebeu una cordial salutació

Estimada familia:

Las características especiales que acompañan el inicio del presente curso como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha determinado que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública junto a la de Educación, Cultura y Deporte, hayan establecido un protocolo de actuación conjunto para que los centros educativos sean espacios de convivencia saludables.

En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad educativa en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección recomendadas, entre las cuales resulta fundamental la colaboración de las familias y del alumnado mayor de edad, con las siguientes actuaciones:

  • Notificar las causas de ausencia del alumno o alumna por motivos de salud a la persona tutora del alumno o alumna en el centro escolar.
  • Verificar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de que el alumno o alumna acuda en el centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5 °C (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…) Dado que estos síntomas pueden ser comunes a otras infecciones propias de la etapa infantil y juvenil, la fiebre tiene que ser siempre un criterio para que los/las alumnos/as no acudan en el centro educativo.
  • En caso de existir síntomas compatibles, los/las alumnos/as no asistirán al centro educativo. La familia tendrá que contactar con su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, según la edad del alumno o alumna, indicará las actuaciones a realizar y cuando puede retomar la actividad educativa presencial.
  • Tampoco tendrán que acudir al centro educativo en caso de encontrarse en situación de cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado por su pediatra o médico/a de familia.
  • En el alumnado que presente condiciones de salud que los haga más vulnerables, como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia/tutores y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro docente.

Reciban un cordial saludo

 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ COVID19

Nom i cognoms de l'alumne/a(*)
Incorrecte

Nom i cognoms de la persona responsable:(*)
Incorrecte

(*)
Heu d'acceptar

(*)
Heu d'acceptar

(*)
Deveu acceptar la Política de Privacitat per a enviar el formulari

config